bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 โดย นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สนก. สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ด้วย

184870 0 184842 0

182840 0 182853 0

183468 0 184847 0

184851 0 184857 0