bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

1693707187631

 

                               วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพิชิต หอมนวล                  รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในสังกัด 18 โรง จำนวน 105 คน ณ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1693707154426

1693707160321

1693707146512

1693707228571

1693707225502

1693707230831

1693707213555

1693707211268

1693707208498

1693707193714

S 123600944

S 123600951

S 123600954

S 123600955