bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

23 พฤษภาคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานและร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา, รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย" เรียนดี มีความสุข" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ วัดเขาศาลา (อตุลฐานะจาโร) ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา (อตุลฐานะจาโร) ซึ่งได้แสดงพระธรรมเทศนาและให้การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำรหรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

 

11

 

1  2 5

7