bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

pk001

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โดยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกาา 2566 ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาผลงานด้านเอกสาร และสภาพจริงตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอกาบเชิง และโรงเรียนบ้านณรงค์ อำเภอศรีณรงค์

pk002  pk003  pk004

pk005  pk006

pk008  pk009

pk010  pk011

pk012