bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ หอประชุม สุรินทร์ 3 ใจหนึ่งเดียว โดยมี นางวันนา คำบุญฐิติสกุล ผอ.กลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผอ.สพป. ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย และความสะอาดภายในโรงเรียน ตามนโยบาย 3ส. และนโยบาย เรียนดี มีความสุข ด้วย
 
 
3
 
1  5  6