bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

สำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้ดูคะแนนผ่านระบบ      username & password       คือ   เลขประจำตัวประชาชน   และ   รหัสประจำตัวผู้สมัคร
โดยระบบจะเปิดตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

กดเพื่อดูคะแนน