bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดประชุมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ณ หอประชุมปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนของตน ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก รวดเร็วและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาส่งและรับหนังสือราชการ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตอบข้อซักถามจากการพบปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
 
1  4
5 3
2 8
6 7
10 12