bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นายกสมาคมอำเภอ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ครั้งที่ 3/2566 ณ หอประชุมปราสาททอง ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ได้มีตัวแทนจากโรงพยาบาลปราสาท มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และหลังจากนั้น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ และในวาระการประชุม ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยใน/นอกสถานศึกษา อีกทั้ง ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดเหตุได้

171188  171189

171190  171193

171194  171191