bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการประชุมประจำเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด รวมทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การนี้ได้มอบรางวัล เกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการประกวดแข่งขันในระดับและประเภทต่างๆอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายและกรอบภารงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

1

4

2

3