bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

2

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                   วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21”

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นองค์ที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  บริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21)

                   พันธกิจ

                       1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

                       2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการ

                       3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                       4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

                       5. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

                       6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร    การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่มืออาชีพ ตามบริบทสถานศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

                       7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                       8. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสู่ห้องเรียนคุณภาพ

                       9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) ตามหลักธรรมาภิบาล

              ผลสัมฤทธิ์

                       1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย

                       2. ผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสและการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม

                       3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานตำแหน่ง

                       4. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ

                       5. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

               กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 6  ด้าน ได้แก่

                   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยจากภัย     ทุกรูปแบบ ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 5 ข้อ ตัวชี้วัด จำนวน 7 ข้อ และแนวทางการพัฒนา จำนวน 9 ข้อ

                   กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 5 ข้อ  ตัวชี้วัด จำนวน 7 ข้อ  และแนวทางการพัฒนา จำนวน 7 ข้อ

                   กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 1 ข้อ  ตัวชี้วัด จำนวน 5 ข้อ  และแนวทางการพัฒนา จำนวน 5 ข้อ

                   กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 5 ข้อ  ตัวชี้วัด จำนวน 5 ข้อ  และแนวทางการพัฒนา จำนวน 17 ข้อ

                   กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียน  ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 1 ข้อ  ตัวชี้วัด จำนวน 2 ข้อ  และแนวทางการพัฒนา จำนวน 1 ข้อ

                   กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยเป้าหมาย จำนวน 6 ข้อ  ตัวชี้วัด จำนวน 6 ข้อ  และแนวทางการพัฒนา   จำนวน 9 ข้อ