bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

               วิสัยทัศน์

“องค์กรคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21”

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นองค์ที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21)

                  

         พันธกิจ

                       1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

                       2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้รับบริการ

                       3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                       4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

                       5. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

                       6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร    การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่มืออาชีพ ตามบริบทสถานศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ

                       7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                       8. ส่งเสริมกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสู่ห้องเรียนคุณภาพ

                       9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) ตามหลักธรรมาภิบาล