bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายเสถียร พะโยธร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทัังสิ้น 110 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2567 โดยอยู่ประจำค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

S 21135474 0

S 21135476 0  S 21135477 0  S 21135478 0 

S 21135479 0  S 21135480 0