bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

 กลุ่มกฎหมายและคดี

 

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด o10_Nited

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 กลุ่มนโยบายและแผน

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

หน่วยตรวจสอบภายใน