Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารการเงินฯหนังสือเวียน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 287 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
18 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  [ 280 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกันยายน 2565  [ 266 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนสิงหาคม 2565  [ 257 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
12 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565  [ 241 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
12 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมิถุ  [ 395 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
11 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565  [ 407 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนเมษายน 2565  [ 411 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
09 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 390 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมกราคม 2565  [ 398 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
09 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนธันวาคม 2564  [ 319 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 262 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนตุลาคม 2564  [ 263 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมีนาคม 2565  [ 545 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 เมษายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร  [ 1378 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  [ 881 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
02 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  [ 839 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกันยายน 2564  [ 1211 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
19 ตุลาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนสิงหาคม 2564  [ 934 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 กันยายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564  [ 1175 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 สิงหาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมิถุนายน 2564  [ 854 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
06 กรกฏาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯขอส่งสำเนาหนังสือราชการ  [ 951 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
14 กันยายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564  [ 1211 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
16 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564  [ 1059 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
14 มิถุนายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนเมษายน 2564  [ 1033 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
20 พฤษภาคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯหนังสือเวียน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [ 1643 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
26 เมษายน 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมกราคม 2564  [ 1042 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
05 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนธันวาคม 2563  [ 1018 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มกราคม 2564
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563  [ 1174 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนตุลาคม 2563  [ 950 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
09 พฤศจิกายน 2563
หน้าที่ 1 2 3
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(30%) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th