::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 9268_แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ.pdf (505.99 KB)
(2) 2965_ล30_2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf (148.97 KB)